wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Producenci
Kontakt

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SUPERKABLE.COM

 

Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania z sklepu internetowego działającego pod domeną SUPERKABLE.COM, w szczególności zaś sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania zakupów.

 

Sklep internetowy SUPERKABLE.COM prowadzony jest przez Marcina Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Agencja Marketingowa i Badanie Rynku Pilogram.pl, NIP: 6961580728, REGON: 300632593, Gawrony 4 ; 63-800 Gostyń, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@superkable.com

 

§ 1 [DEFINICJE]

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w nim sformułowania (bez względu na to czy pisane są wielkimi literami), należy rozumieć w sposób opisany poniżej:

 1. ADMINISTRATOR – Marcin Nowak;
 2. DNI ROBOCZE – okres od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. DOSTAWCA – podmiot realizujący dostawę towarów zakupionych poprzez SKLEP;
 4. HASŁO – ciąg znaków pisarskich (litery, cyfry, symbole) wygenerowanych przez KLIENTA, służących do zabezpieczenia dostępu do KONTA KLIENTA;
 5. KLIENT – osoba fizyczna lub prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów za pośrednictwem SKLEPU;
 6. KONTO KLIENTA – indywidualnie przypisana KLIENTOWI na jego żądanie baza danych, rozpoznawana za pomocą LOGINU, zawierająca informacje umożliwiające przeprowadzenie transakcji za pomocą SKLEPU, a także historię transakcji, ich status, oraz informacje o oświadczeniach złożonych przez KLIENTA;
 7. KONSUMENT – KLIENT będący osobą fizyczna dokonującą zakupu w SKLEPIE w celu niezwiązanym z działalnością zawodową bądź gospodarczą KLIENTA;
 8. KOSZYK – zakładka umożliwiająca zakup towaru w SKLEPIE;
 9. LOGIN – indywidualny identyfikator wybrany przez KLINETA, służący do przypisania KONTA; LOGINEM może być wyłącznie adres poczty elektronicznej;
 10. REGULAMIN – zbiór zasad korzystania z SKLEPU w tym zawierających warunki świadczenia usług;
 11. SKLEP – sklep internetowy działający pod domeną SUPERKABLE.COM, prowadzony przez Marcina Nowaka - Agencja Marketingowa i Badanie Rynku Pilogram.pl, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6961580728, REGON: 300632593, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@superkable.com, Facebook: www.facebook.com/superkable, adres: Gostyń, Gawrony 4, 63-800;
 12. SPRZEDAWCA – Marcin Nowak;

 

§ 2 [OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SKLEPU]

 1. SKLEP prowadzi sprzedaż towarów i usług za pomocą sieci Internet.
 2. Informacje o towarach i usługach zamieszczane są pod domeną SUPERKABLE.COM.
 3. SKLEP składa się z części transakcyjnej (superkable.com) oraz społecznościowej (www.facebook.com/superkable). Zasady korzystania z SKLEPU oraz warunki świadczenia usług opisane są w niniejszym REGULAMINIE. Postanowienia REGULAMINU nie wyłączają uprawnień przysługujących na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
 4. KLIENT może dokonywać zakupów w sklepie:
  1. Za pomocą KONTA KLIENTA, po jego nieodpłatnej rejestracji,
  2. Korzystając z KOSZYKA i podając niezbędne dane przy każdej transakcji.
 5. Wszelkie wpisy dokonywane w części społecznościowej nie mogą naruszać norm prawnych, społecznych w tym w szczególności nie mogą one naruszać praw innych osób. ADMINISTRATOR po powzięciu informacji o bezprawnym charakterze wpisów bądź o naruszaniu przez nie norm społecznych może uniemożliwić dostęp do takich wpisów. KLIENT nie może wykorzystywać SKLEPU zarówno w części transakcyjnej jak i społecznościowej do działań bezprawnych.
 6. Wszelkie prawa do SKLEPU, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej SKLEPU, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na strony internetowej SKLEPU (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na strony internetowej SKLEPU w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do SPRZEDAWCY.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji SKLEPU w celu prowadzenia przez KLIENTA działalności, która naruszałaby interes SPRZEDAWCY, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością SPRZEDAWCY; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 8. KLIENT jest zobowiązany do nieudostępniania HASŁA podmiotom trzecim.
 9. KLIENT powinien zabezpieczyć urządzenie elektroniczne za pomocą którego korzysta ze SKLEPU przed szkodliwym oprogramowaniem
 10. KLIENTEM SKLEPU może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może być reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego, a dokonane przez nią czynności wymagają zachowania warunków przewidzianych w ustawie Kodeks cywilny.
 11. KLIENT może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu o ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych, w szczególności poprzez udostępnienie w tym celu identyfikującego go adresu poczty elektronicznej. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
 12. Do korzystania z SKLEPU niezbędny jest:
  1. komputer wyposażony w przeglądarkę internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Safari,
  2. konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. łącze internetowe.

 

§ 3 [REJESTRACJA]

 1. W celu założenia KONTA KLIENTA niezbędna jest nieodpłatna rejestracja w systemie SKLEPU.
 2. Rejestracja odbywa się z wykorzystaniem zakładki „Rejestracja”, „Logowanie” bądź poprzez dodanie towaru do KOSZYKA i postępowanie zgodnie z procedurą opisaną w tej zakładce.
 3. Do zarejestrowania niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.
 4. Osoba chcąca dokonać rejestracji w polu oznaczonym „login” wpisuje adres poczty elektronicznej, który będzie służyć do jej identyfikacji w SKLEPIE (tzw. LOGIN). Następnie konieczne jest wybranie HASŁA składającego się z co najmniej pięciu znaków. ADMINISTRATOR wskazuje, że jako HASŁA nie należy używać hasła służącego do logowania do poczty elektronicznej osoby chcącej dokonać rejestracji.
 5. Do prawidłowego zakończenia procesu rejestracji ADMINISTRATOR wymaga zapoznania się z REGULAMINEM. Rejestracja oznacza zapoznanie się z REGULAMINEM.
 6. Po potwierdzeniu rejestracji oraz uzupełnieniu danych osobowych nastąpi aktywacja KONTA KLIENTA.
 7. W celu usunięcia KONTA KLIENTA należy wysłać na adres SKLEPU (tradycyjny bądź adres poczty elektronicznej) oświadczenie o usunięciu KONTA KLIENTA.

 

§ 4 [PROCEDURA ZWARCIA UMOWY]

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej www.superkable.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy o którym mowa w art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 2. Procedura złożenia zamówienia przez KLIENTA składa się z następujących czynności technicznych:
  1. wybór produktów przez KLIENTA poprzez dodanie towarów do KOSZYKA,
  2. Wybór przez KLIENTA formy dostawy oraz formy płatności,
  3. Wpisanie (w przypadku składania zamówienia bez logowania) albo zatwierdzenie (w przypadku wcześniejszego zalogowania) przez KLIENTA jego danych do zakupu,
  4. Potwierdzenie przez KLIENTA zamówienia poprzez wybór opcji „Zamawiam i płacę”.
 3. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, KLIENT jest informowany o danych SPRZEDAWCY oraz o łącznych kosztach zamówionego towaru i dostawy.
 4. Po złożeniu przez KLIENTA zamówienia, SPRZEDAWCA przesyła na podany adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia oraz zawierającej informacje o:
  1. numerze zamówienia,
  2. głównych cechach zamówionego towaru (nazwie, ilości i cenie),
  3. rodzaju dokumentu sprzedaży (faktura/paragon), formie płatności, formie wysyłki
  4. wartości całego zamówienia wraz z kosztami dostawy,
  5. danych KLIENTA, jego adresie oraz adresie do dostawy
  6. sposobie i terminie zapłaty,
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest oświadczeniem SPRZEDAWCY o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 1 Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez KLIENTA zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Podana na stronie SKLEPU wysokość cen poszczególnych towarów, obowiązująca w dniu złożenia przez KLIENTA oferty, obowiązuje od dnia złożenia oferty do dnia realizacji zamówienia.

Wszystkie ceny zamieszczone w SKLEPIE wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów transportu. Koszty transportu pokrywane są przez KLIENTA. Koszty transportu podane zostają przed złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty tj. przed zawarciem umowy.

 1. SKLEP umożliwia następujące metody zapłaty za towar:
  1. przedpłata IDEA BANK - Przelew tradycyjny,
  2. przedpłata PRZELEWY 24 - Przelew online,
  3. przedpłata PAYU - Przelew online,
  4. pobranie KURIER - Przy odbiorze.
 2. W przypadku gdy zamówienie nie może być zrealizowane w jakiejkolwiek części, SPRZEDAWCA niezwłocznie zawiadomi o tym KLIENTA. W takim przypadku KLIENT według swojego wyboru może:
  1. odstąpić od umowy w całości,
  2. odstąpić od umowy w części.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy w części SPRZEDAWCA zwróci KLIENTOWI środki jakie otrzymał od KLIENTA tytułem zapłaty za towar, którego odstąpienie dotyczy, jak i towar którego SPRZEDAWCA nie może dostarczyć.
 4. W przypadku odstąpienia przez KLIENTA od umowy w całości SPRZEDAWCA zwróci całą sumę pieniężną otrzymaną od KLIENTA.

 

§ 5 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. KONSUMENT w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących uprawniony jest do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:
  1. KLIENTOWI będącemu osobą fizyczną dokonującemu zakupu bezpośrednio związanego z jego działalnością gospodarczą, choćby zakup ten nie miał dla KLIENTA charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu jego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  2. w przypadku zakupu produktów służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb KLIENTA (na przykład zakup przewodu w ilości poniżej …. metrów bieżących),
 3. KONSUMENT może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od wejścia przez KONSUMENTA w posiadanie towaru.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy KONSUMENT może złożyć w formie pisemnej (wysyłając je przed upływem 14 dniowego terminu na adres: Gawrony 4, 63-800 Gostyń) lub elektronicznej (wysyłając je przed upływem 14 dniowego terminu na adres poczty elektronicznej sklep@superkable.com).
 5. Oświadczenie może być złożone poprzez przesłanie wypełnionego formularza – według wzoru otrzymanego przy zawieraniu umowy.
 6. KONSUMENT nie jest zobowiązany do wskazania przyczyn odstąpienia od umowy oraz ponoszenia kosztów, poza niżej wymienionymi:
 1. koszty dostarczenia towarów, jeżeli KONSUMENT wybrał sposób inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę,
 2. koszty zwrotu towarów.
 1. Sprzedawca zwróci na rzecz KONSUMENTA płatności w przeciągu 14 dni od daty otrzymania wywołującego skutki prawne oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy uprawnieniu do wstrzymania się ze zwrotem świadczenia do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub przesłania przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania.
 2. KONSUMENT zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. KONSUMENT zobowiązany jest do zwrotu towarów nieużywanych, niezniszczonych, w oryginalnym opakowaniu zwierającym wszystkie wydane elementy (w tym montażowe, instrukcje, baterie). KONSUMENT odpowiada za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 6 [RĘKOJMIA ZA WADY]

 1. Oferowane towary objęte są rękojmią za wady. Sprzedawca odpowiada za wady towaru zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy KLIENTOWI.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może żądać obniżenia ceny, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 4. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA.
 5. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu KLIENTA, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez KLIENTA jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli KLIENTEM jest przedsiębiorca, SPRZEDAWCA może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 6. Oferowane towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Warunki gwarancji ustalone zostają w dokumencie gwarancyjnym. SPRZEDAWCA nie udziela odrębnej gwarancji na oferowane towary.
 7. SPRZEDAWCA rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne dotyczące rękojmi albo gwarancji w terminie 14 dni od daty umożliwienia zaznajomienia się przez SPRZEDAWCĘ z żądaniem kupującego.

 

§ 7 [DANE OSOBOWE]

 1. Dane osobowe KLIENTÓW są przechowywane w zbiorze danych administrowanym przez Marcina Nowaka.
 2. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych, w zakresie związanym z realizacją zawartej umowy bądź służących do zawarcia umowy może uniemożliwić realizację zamówienia.
 3. Za odrębną zgodą Klientów ich dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez SKLEP z zachowaniem wymogów dotyczących zabezpieczania danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej, w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby realizacji zamówień składanych przez KLIENTA w SKLEPIE, a także w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania części społecznościowej SKLEPU, a także marketingu bezpośredniego własnych produktów ADMINISTRATORA danych bądź świadczonych przez niego usług.
 4. W celu prawidłowego wykonania umowy dane osobowe mogą być przekazane kurierowi, doręczycielowi.
 5. W szczególności każdy KLIENT ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do dokonywania zmiany danych wprowadzonych, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ich usunięcia, a także przysługuje mu prawo sprzeciwu, który należy zgłosić na adres SKLEPU
 6. SKLEP zapewnia, że wszystkie informacje i dane przekazywane przez KLIENTA za pośrednictwem strony internetowej www.superkable.com pozostaną poufne i w odpowiedni sposób zabezpieczone. Wyrażenie zgody przez KLIENTA na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z upoważnieniem ADMINISTRATORA do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych.

 

§ 8 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawieranej z KLIENTEM w ramach działalności Sklepu Internetowego SUPERKABLE.COM następuje przez wydrukowanie i przekazanie KLIENTOWI faktury VAT wraz z przesyłką zawierająca zamówiony przez KLIENTA towar bądź paragonu fiskalnego wraz z odpowiednim opisem. Jednocześnie SPRZEDAWCA potwierdza informacje wskazane zgodnie z § 4 ust. 2 lit. c.
 2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci internetowej.
 3. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem Internetowym SUPERKABLE.COM a KLIENTEM jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021 roku.

Przejdź do strony głównej
 • ADAM HALL - Niemcy
 • ADVANCE TAPES - Wielka Brytania
 • AMPHENOL - Australia
 • BITNER - Polska
 • CORDIAL - Niemcy
 • ECE - Chiny
 • ELTRIM KABLE - Polska
 • HELUKABEL - Niemcy
 • HSK-SCHULTE - Niemcy
 • KLOTZ - Niemcy
 • NBM - Polska
 • NEUTRIK - Liechtenstein
 • NEXANS - Francja
 • PCE - Austria
 • PROCAB - Belgia
 • PROEL - Włochy
 • REAN - Liechtenstein
 • ROXTONE - Chiny
 • SEETRONIC - Chiny
 • SREXACT - Chiny
 • STIM - Polska
 • SUPER KABLE - Polska
 • TGP - Polska
 • VELCRO - Stany Zjednoczone
 • WOER - Chiny
Sklep internetowy shopGold
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z witryny oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w sekcji: Bezpieczeństwo.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ