wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Producenci
Kontakt

Regulamin

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SUPERKABLE.COM

Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania z sklepu internetowego działającego pod domeną SUPERKABLE.COM, w szczególności zaś sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania zakupów.

Sklep internetowy SUPERKABLE.COM prowadzony jest przez Marcina Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Agencja Marketingowa i Badanie Rynku Pilogram.pl, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6961580728, REGON: 300632593, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@superkable.com, Smogorzewo 17 B, 63-820 Piaski

ART. 1 [DEFINICJE]

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w nim sformułowania (bez względu na to czy pisane są wielkimi literami), należy rozumieć w sposób opisany poniżej.

    KLIENT – osoba fizyczna lub prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów za pośrednictwem SKLEPU,

    SKLEP – sklep internetowy działający pod domeną SUPERKABLE.COM, prowadzony przez Marcina Nowaka - Agencja Marketingowa i Badanie Rynku Pilogram.pl, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6961580728, REGON: 300632593, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@superkable.com, Smogorzewo 17 B, 63-820 Piaski

    KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca zakupu rzeczy ruchomej w celu niezwiązanym z działalnością zawodową bądź gospodarczą,

    UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna lub prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, korzystająca z SKLEPU,

    REJESTRACJA – założenie przez UŻYTKOWNIKA indywidualnego konta w SKLEPIE.

    KONTO KLIENTA, KONTO UŻYTKOWNIKA – indywidualnie przypisana KLIENTOWI na jego żądanie baza danych, rozpoznawana za pomocą LOGINU, zawierająca informacje umożliwiające przeprowadzenie transakcji za pomocą SKLEPU,  a także historię transakcji, ich status, oraz informacje o oświadczeniach złożonych przez -KLIENTA a także umożliwiająca korzystanie z części społecznościowej (m.in. umożliwiająca wystawianie ocen, opinii),.

    HASŁO – ciąg znaków pisarskich (litery, cyfry, symbole) wygenerowanych przez KLIENTA lub UŻYTKOWNIKA, służących do zabezpieczenia dostępu do KONTA UŻYTKOWNIKA albo KONTA KLIENTA,

    LOGIN – indywidualny identyfikator wybrany przez KLINETA lub UŻYTKOWNIKA, służący do przypisania KLIENTOWI lub UŻYTKOWNIKOWI KONTA KLIENTA, LOGINEM może być wyłącznie adres poczty elektronicznej,

    KOSZYK – zakładka umożliwiająca dodawanie towaru celem złożenia oferty zawarcia umowy,

    DOSTAWCA – podmiot realizujący dostawę towarów zakupionych poprzez SKLEP,

    SPRZEDAWCA, ADMINISTRATOR  – Marcin Nowak,

    DNI ROBOCZE – okres od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

    REGULAMIN – zbiór zasad korzystania z SKLEPU w tym zawierających warunki świadczenia usług.

ART. 2 [OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SKLEPU]

    SKLEP prowadzi sprzedaż towarów i usług za pomocą sieci Internet.

    Informacje o towarach i usługach zamieszczane są pod domeną SUPERKABLE.COM.

    SKLEP składa się z części transakcyjnej oraz społecznościowej. Zasady korzystania z SKLEPU oraz warunki świadczenia usług opisane są w niniejszym REGULAMINIE. Postanowienia REGULAMINU nie wyłączają uprawnień przysługujących na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

    Wszelkie wpisy dokonywane w części społecznościowej nie mogą naruszać norm prawnych, społecznych w tym w szczególności nie mogą one naruszać praw innych osób. ADMINISTRATOR po powzięciu informacji o bezprawnym charakterze wpisów bądź o naruszaniu przez nie norm społecznych może uniemożliwić dostęp do takich wpisów. KLIENT lub UŻYTKOWNIK nie może wykorzystywać SKLEPU zarówno w części transakcyjnej jak i społecznościowej do działań bezprawnych.

    KLIENT lub UŻYTKOWNIK zobowiązani są do nieudostępniania HASŁA podmiotom trzecim.

    KLIENT lub UŻYTKOWNIK powinien zabezpieczyć urządzenie elektroniczne za pomocą którego korzysta z SKLEPU przed szkodliwym oprogramowaniem

    KLIENTEM SKLEPU może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może być reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego a dokonane przez nią czynności wymagają zachowania warunków przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny.

    KLIENT lub UŻYTKOWNIK może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu o ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych, w szczególności poprzez udostępnienie w tym celu identyfikującego go w tym celu adresu poczty elektronicznej. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.

    Do korzystania z SKLEPU niezbędny jest:

        komputer wyposażony w przeglądarkę internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Safari,

        konto poczty elektronicznej (e-mail),

        łącze internetowe.

ART. 3 [REJESTRACJA]

    W celu założenia KONTA KLIENTA niezbędna jest rejestracja w systemie SKLEPU.

    Rejestracja odbywa się z wykorzystaniem zakładki „Rejestracja”, „Logowanie” bądź poprzez dodanie towaru do KOSZYKA i postępowanie zgodnie z procedurą opisaną w tej zakładce.

    Do zarejestrowania niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.

    Osoba chcąca dokonać rejestracji w polu oznaczonym „login” wpisuje adres poczty elektronicznej, który będzie służyć do jej identyfikacji w SKLEPIE (tzw. LOGIN). Następnie konieczne jest wybranie HASŁA składającego się z co najmniej pięciu znaków. ADMINISTRATOR wskazuje, że jako HASŁA nie należy wpisywać, używać hasła służącego do logowania do poczty elektronicznej osoby chcącej dokonać rejestracji.

    Do prawidłowego zakończenia procesu rejestracji ADMINISTRATOR wymaga zapoznania się z REGULAMINEM. Rejestracja oznacza zapoznanie się z REGULAMINEM.

    Po potwierdzeniu rejestracji oraz uzupełnieniu danych osobowych nastąpi aktywacja KONTA KLIENTA lub KONTA UŻYTKOWNIKA.

     W celu usunięcia KONTA KLIENTA lub KONTA UŻYTKOWNIKA należy wysłać na adres SKLEPU (tradycyjny bądź adres poczty elektronicznej) oświadczenie o usunięciu KONTA KLIENTA, UŻYTKOWNIKA .

ART. 4 [PROCEDURA ZWARCIA UMOWY]

    Informacje zawarte na stronie internetowej www.superkable.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy o którym mowa w art. 71 ustawy Kodeks Cywilny.

    Procedura zawarcia umowy składa się z następujących czynności technicznych:

        wybór produktów przez KLIENTA,

        przesłanie przez KLIENTA drogą elektroniczną SPRZEDAWCY oferty zawarcia umowy,

        poinformowanie KLIENTA przez SPRZEDAWCĘ poprzez przesłanie KLIENTOWI wiadomości elektronicznej potwierdzającej dostępność produktów oraz zawierającej informacje o:

-          głównych cechach produktu,

-          danych SPRZEDAWCY,

-          łącznej cenie wraz z podatkami, oraz opłatami za dostarczenie,

-          terminie spełnienia świadczenia,

-          sposobie i terminie zapłaty,

-          procedurze rozpatrywania reklamacji,

-          odpowiedzialności SPRZEDAWCY za jakość świadczenia,

-          gwarancji (jeżeli jest ona przez SPRZEDAWCĘ udzielana),

-          sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia oraz wzorze oświadczenia,

-          kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy,

-          obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad,

    potwierdzenie przez KLIENTA zamówienia poprzez wybór przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

    KLIENT dokonując wyboru znajdujących się w SKLEPIE towarów i przesyłając do SPRZEDAWCY zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy na towary wskazane w zamówieniu. Poinformowanie KLIENTA przez SPRZEDAWCĘ otrzymania oferty,  oraz przesłanie do KLIENTA wiadomości elektronicznej zawierającej informacje określone w art. 4 ust. 2 lit. c REGULAMINU, nie stanowi przyjęcia przez SPRZEDAWCĘ oferty złożonej przez KLIENTA. Do zwarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili wyboru przez KLIENTA przycisku (funkcji) „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

    Podana na stronie SKLEPU wysokość cen poszczególnych towarów, obowiązująca w dniu złożenia przez KLIENTA oferty, obowiązuje od dnia złożenia oferty do dnia realizacji zamówienia.

    Wszystkie ceny zamieszczone w SKLEPIE wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.  Ceny nie zawierają kosztów transportu. Koszty transportu pokrywane są przez KLIENTA. Koszty transportu podane zostają przed złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty tj. przed zawarciem umowy.

    KLIENT może dokonać zakupu wybierając jedną z opcji:

        tzw. tryb zwykły,

        tzw. tryb szybki zakup.

        Tryb zwykły umożliwia dokonanie zakupu towarów po dokonaniu uprzedniej rejestracji w SKLEPIE. Tryb szybki umożliwia dokonanie zakupu towarów bez rejestrowania w SKLEPIE ale związany jest z wypełnieniem formularza w którym wskazane zostaną niezbędne do realizacji zamówienia dane. W obu trybach zamówienia składane są poprzez ikonę „koszyk”, która generuje zamówienie (ofertę KLIENTA). W ciągu 3 dni roboczych KLIENT otrzyma potwierdzenie dostępności towarów co jest równoznaczne z przyjęciem przez SPRZEDAWCĘ oferty.

        SKLEP umożliwia następujące metody zapłaty za towar:

            przelew tradycyjny na rachunek bankowy,

            pobranie.

            W przypadku gdy zamówienie nie może być zrealizowane w jakiejkolwiek części, SPRZEDAWCA niezwłocznie zawiadomi o tym KLIENTA. W takim przypadku KLIENT według swojego wyboru może:

                odstąpić od umowy w całości,

                odstąpić od umowy w części.

W przypadku odstąpienia od umowy w części SPRZEDAWCA zwróci KLIENTOWI kwotę pieniężną jaką otrzymał od KLIENTA tytułem zapłaty za towar, którego odstąpienie dotyczy jak i towar którego SPRZEDAWCA nie może dostarczyć.

W przypadku odstąpienia przez KLIENTA od umowy w całości SPRZEDAWCA zwróci całą sumę pieniężną otrzymaną od KLIENTA.

ART. 5 [PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku  o PRAWACH KONSUMENTA, konsument w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (poza niżej wskazanymi) w terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta. Prawo odstąpienie konsument realizuje poprzez złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu (w tym celu konsument może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o PRAWACH KONSUMENTA, który jednocześnie SPRZEDAWCA przesyła konsumentowi w chwili realizacji zamówienia).

    Do zachowania terminu złożenia oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

    W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą a konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru objętego oświadczeniem o odstąpieniu  powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu. Konsument zobowiązany jest zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu.

    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wysokości o której został poinformowany przez SPRZEDAWCĘ.

    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres wskazany w art. 1.2 REGULAMINU

    Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku  o PRAWACH KONSUMENTA, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

    W przypadku skutecznego oświadczenia o odstąpieniu SPRZEDAWCA zwróci konsumentowi wpłaconą przez niego kwotę pieniężną, na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.

ART. 6 [REKLAMACJE]

    KLIENTOWI przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

    Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy chyba, że SPRZEDAWCA wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad bądź wadę usunie (chyba, że rzecz była już wymieniana bądź naprawiana). Konsument może żądać:

-          zamiast zaproponowanego usunięcia wad, wymiany rzeczy na wolną od wad,

-          zamiast zaproponowanej wymiany na towar wolny od wad, usunięcia wad,

chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SPRZEDAWCĘ.

    Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

    Zgłoszenia reklamacyjne (w tym w zakresie niezgodności) składać należy na adres: Smogorzewo 17B, 63-820 Piaski.

ART. 7 [DANE OSOBOWE]

    Dane osobowe Klientów/Użytkowników są przechowywane w zbiorze danych administrowanym przez SKLEP.

    Podanie danych osobowych przez KLIENTA lub UŻYTKOWNIKA jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych, w zakresie związanym z realizacją zawartej umowy bądź służących do zawarcia umowy może uniemożliwić realizację zamówienia.

    Za odrębną zgodą Klientów ich dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez SKLEP z zachowaniem wymogów dotyczących zabezpieczania danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej, w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie SUPERKABLE.COM, a także w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania części społecznościowej Strony superkable.com  a także marketingu bezpośredniego własnych produktów administratora danych bądź świadczonych przez niego usług.

    W celu prawidłowego wykonania umowy dane osobowe mogą być przekazane kurierowi, doręczycielowi.

    W szczególności Każdy Klient/Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do dokonywania zmiany danych wprowadzonych, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ich usunięcia, a także przysługuje mu prawo sprzeciwu, który należy zgłosić na adres SKLEPU

    SKLEP zapewnia, że wszystkie informacje i dane przekazywane przez Klienta/Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej www.superkable.com pozostaną poufne i w odpowiedni sposób zabezpieczone. Wyrażenie zgody przez Klienta/Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z upoważnieniem podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy SUPERKABLE.COM do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych.

ART. 8 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawieranej z KLIENTEM w ramach działalności Sklepu Internetowego SUPERKABLE.COM następuje przez wydrukowanie i przekazanie KLIENTOWI faktury VAT wraz z przesyłką zawierająca zamówiony przez KLIENTA towar bądź paragonu fiskalnego wraz z odpowiednim opisem. Jednocześnie SPRZEDAWCA potwierdza informacje wskazane zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. c.

    SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci internetowej.

    Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem Internetowym SUPERKABLE.COM a KLIENTEM jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o PRAWACH KONSUMENTA  oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku KODEKS CYWILNY, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według zasad obowiązujących na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących..

    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015 roku.

 
Przejdź do strony głównej
 • ADAM HALL - Niemcy
 • ADVANCE TAPES - Wielka Brytania
 • AMPHENOL - Australia
 • BITNER - Polska
 • CORDIAL - Niemcy
 • ECE - Chiny
 • ELTRIM KABLE - Polska
 • HELUKABEL - Niemcy
 • HSK-SCHULTE - Niemcy
 • KLOTZ - Niemcy
 • NBM - Polska
 • NEUTRIK - Liechtenstein
 • NEXANS - Francja
 • PCE - Austria
 • PROCAB - Belgia
 • PROEL - Włochy
 • REAN - Liechtenstein
 • SEETRONIC - Chiny
 • SREXACT - Chiny
 • STIM - Polska
 • SUPER KABLE - Polska
 • TGP - Polska
 • VELCRO - Stany Zjednoczone
 • WOER - Chiny
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z witryny oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w sekcji: Bezpieczeństwo.
Rozumiem. Nie pokazuj więcej tej informacji.